Trang chủ / Tin Tức / Xác định tổn thất hàng hóa xuất nhập khẩu

Xác định tổn thất hàng hóa xuất nhập khẩu

Tổn thất hàng hóa xuất nhập khẩu
Tổn thất hàng hóa xuất nhập khẩu

I/ Xác định tổn thất hàng hóa xuất nhập khẩu.

Tổn thất toàn bộ nói trong quy tắc này  bao gồm tổn thất toàn bộ thực tế và tổn thất toàn bộ ước tính.

Khi xảy ra mất mát, hư hỏng thuộc phạm vi trách nhiệm Hợp đồng bảo hiểm, nếu hàng hóa được bảo hiểm bị phá hủy hoàn toàn hay hư hỏng nghiêm trọng tới mức không còn là hàng hóa với tính chất ban đầu của nó nữa hoặc Người được bảo hiểm bị mất hẳn quyền sở hữu hàng hóa thì được coi là tổn thất toàn bộ thực tế.

Khi hàng hóa được bảo hiểm bị mất mát hay hư hỏng thuộc phạm vi trách nhiệm Hợp đồng bảo hiểm, nếu xét thấy không thể tránh khỏi tổn thất toàn bộ thực tế hoặc do các chi phí cứu hàng, chi phí chỉnh lý và gửi hàng đến nơi nhận ghi trong hợp đồng bảo hiểm vượt quá giá trị hàng hóa khi tới nơi nhận đó, thì được coi là tổn thất toàn bộ ước tính.

Bất kỳ trường hợp mất mát hay hư hỏng nào không thuộc loại tổn thất đã nói ở hai phần trên thì được gọi là tổn thất toàn bộ.

Nếu phương tiện chở hàng bị mất tích thì hàng hóa được bảo hiểm sẽ được coi là tổn thất toàn bộ thực tế.

Phương tiện vận chuyển hàng được coi là mất tích khi không tới được nơi đến ghi trong hợp đồng bảo hiểm và cũng không có tin tức gì về phương tiện đó. Thời gian cần thiết đến để xác định phương tiện chuyển chở bị mất tích không ít hơn ba tháng kể từ ngày dự tính phương tiện đến nơi ghi trong Hợp đồng bảo hiểm.

II/ Cách tính và thanh toán bồi thường tổn thất hàng hóa xuất nhập khẩu.

Khi hàng hóa được bảo hiểm bị tổn thất bộ phận thì số tiền bồi thường sẽ được tính trên cơ sở mức độ tổn thất nhân với số tiền bảo hiểm. Mức độ tổn thất sẽ được xác định bằng cách lấy số chênh lệch giữa tổng giá trị hàng hóa khi còn nguyên vẹn tại nơi dở hàng ghi trên hợp đồng bảo hiểm.

Trách nhiệm của Người bảo hiểm chỉ giới hạn ở số tiền bảo hiểm.

Nếu số tiền bảo hiểm của hàng hóa thấp hơn giá trị bảo hiểm thì Người bảo hiểm chỉ bồi thường những mất mát, hư hỏng và chi phí theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm và giá trị bảo hiểm.

Nếu số tiền bảo hiểm của hàng hóa cao hơn giá trị bảo hiểm thì phần cao hơn đó không được thừa nhận.

Trong trường hợp Người bảo hiểm chấp nhận bồi thường tổn thất toàn bộ số tiền bảo hiểm thì Người bảo hiểm có quyền được miễn mọi trách nhiệm  quy định  trong hợp đồng bảo hiểm bằng cách khước từ quyền lợi về hàng hóa bảo hiểm và quyền khiếu nại người thứ ba.

Trường hợp phải tuân thủ ý kiến của Người được bảo hiểm để thực hiện các biện pháp đề phòng tổn thất thì Người bảo hiểm phải thanh toán cho Người được bảo hiểm những chi phí hợp lý và cần thiết khi áp dụng biện pháp này dù cho tổng số tiền bồi thường như vậy có thể vượt qua số tiền bảo hiểm.

Sau khi kiểm tra và xác định hồ sơ khiếu nại của Người được bảo hiểm là hợp lệ và tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm . Người bảo hiểm sẽ thanh toán bồi thường cho Người được bảo hiểm trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ khiếu nại hợp lệ.

Trường hợp hồ sơ khiếu nại gửi đến chưa hợp lệ hoặc cẫn xác minh thêm hoặc tổn thất không thuộc trách nhiệm bảo hiểm . Người bảo hiểm phải thông bảo bằng văn bản cho người được bảo hiểm biết trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ khiếu nại.

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được giấy thông báo bồi thường hoặc giấy từ chối bồi thường mà Người được bảo hiểm không có ý kiến gì bằng văn bản thì vụ khiếu nại đó coi như kết thúc.

Khi thanh toán tiền bồi thường, Người bảo hiểm có thể khấu trừ vào tiền bồi thường các khoản thu nhập của Người được bảo hiểm trong việc bán hàng hóa cứu được và đòi quyền Người thứ ba.

Trường hợp phương tiện vận tải bị mất tích, hàng hóa được coi là tổn thất toàn bộ hoặc hàng hóa bị mất mà sau khi đã bồi thường mà tìm thấy được hàng hóa thì hàng đó sẽ thuộc quyền sở hữu của Người bảo hiểm và được xử lý theo chế độ hiện hành của nhà nước.

>> Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

>> Bảo hiểm cháy nổ

Xác định tổn thất hàng hóa xuất nhập khẩu
Xếp hạng bài viết

Bản tin

Thảm họa lũ lụt tại bang Louisiana của Mỹ

  Tại Mỹ, mưa lớn nhiều ngày trong tháng 8 trên khu vực vịnh Gulf …