Trang chủ / Tin Tức / Đối tượng nên mua bảo hiểm công trình xây dựng

Đối tượng nên mua bảo hiểm công trình xây dựng

Đối tượng nên mua bảo hiểm công trình xây dựng

Theo quy định tại Nghị định, trừ các công trình liên quan đến quốc phòng quốc gia, an ninh và bí mật nhà nước thì tất cả các chủ đầu tư hoặc nhà thầu trong trường hợp phí bảo hiểm công trình xây dựng đã được tính vào giá hợp đồng thì phải bắt buộc mua bảo hiểm công trình xây dựng trong thời gian xây dựng đối với các loại sau:

– Công trình xây dựng, hạng mục công trình có ảnh hưởng đến an toàn của cộng đồng

– Công trình xây dựng có ảnh hưởng lớn đến môi trường thuộc danh mục các dự án phải thực hiện đánh giá đến tác động môi trường

– Công trình xây dựng có yêu cầu kỹ thuật đặc thù cùng điều kiện thi công xây dựng phức tạp theo quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật khác có liên quan.
bảo hiểm công trình xây dựng 16

Thời hạn bảo hiểm công trình xây dựng trong thời gian xây dựng là khoảng thời gian có hạn định , tính từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc của thời gian xây dựng căn cứ vào văn bản của các cấp có thẩm quyền quyết định cho việc đầu tư (bao gồm cả điều chỉnh, bổ sung) và được ghi trong hợp đồng bảo hiểm.

Đối với bảo hiểm công trình xây dựng, công ty bảo hiểm thực hiện trách nhiệm bồi thường cho các tổn thất của công trình xây dựng phát sinh từ mọi rủi ro tai nạn, trừ các tổn thất quy định.

Các công ty bảo hiểm sẽ bồi thường cho nhà thầu tư vấn đầu tư xây dựng các khoản tiền mà nhà thầu tư vấn có trách nhiệm bồi thường cho các tổn thất gây ra và các chi phí liên quan theo quy định của pháp luật nhà nước phát sinh từ việc thực hiện công việc tư vấn đầu tư xây dựng ngoại trừ các tổn thất quy định.

bảo hiểm công trình14

Công ty bảo hiểm công trình xây dựng thực hiện trách nhiệm bồi thường cho nhà thầu thi công công trình xây dựng những khoản tiền mà nhà thầu có trách nhiệm bồi thường cho người lao động bị thương tật, chết vì tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp gây ra thuộc trách nhiệm bảo hiểm công nhân.

Về số tiền bảo hiểm tối thiểu phải chi ra, đối với bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng, số tiền bảo hiểm tối thiểu được đặt ra là giá trị đầy đủ của công trình khi hoàn thành và bắt buộc  không được thấp hơn tổng giá trị hợp đồng xây dựng đã kí kết, bao gồm cả giá trị điều chỉnh, bổ sung (nếu có).

Đối với bảo hiểm công nhân cho người lao động thi công trên công trường, số tiền bảo hiểm công nhân tối thiểu 100 triệu đồng/người/vụ. Mức bồi thường cụ thể trong trường hợp có người lao động bị thương tật,tai nạn, chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Nghị định này có quyết định hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/2/2016.

Bản tin

Vital Pieces of Fast Loans

Vital Pieces of Fast Loans The Basics of Fast Loans You don’t need to wait …